คำสั่ง/ประกาศ
คำสั่ง/ประกาศ
 
   

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ที่ ๖/๒๕๕0 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ที่ ๕/๒๕๕0 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ที่ ๔/๒๕๕0 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ที่ ๒/๒๕๕0 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ที่ ๓/๒๕๕0 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ที่ ๒/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ที่ ๒/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ที่ ๑/๒๕๕0 เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ที่ ๑/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ ที่ ๑/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

หน้า : 1 2    


หน้าหลัก | คณะกรรมการ ค.ต.ป.