อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

1. รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานอนุกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการ
3. นายสมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
อนุกรรมการ
4. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการ
5. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
อนุกรรมการ
6. นางเมธินี เทพมณี
เลขาธิการ ก.พ.
อนุกรรมการ
7. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผู้แทนที่เลขาธิการ สศช. มอบหมาย)
อนุกรรมการ
8. ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร.
อนุกรรมการ
9. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ
10. รองศาสตราจารย์กุลภัทรา สิโรดม
อนุกรรมการ
11. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
อนุกรรมการ
12. ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
อนุกรรมการ
13. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
อนุกรรมการ
14. นายมนัส แจ่มเวหา
อนุกรรมการ
15. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
อนุกรรมการ
16. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
อนุกรรมการ
17. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.
อนุกรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | รายชื่อคณะอนุกรรมการ