คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

อำนาจหน้าที่
พิมพ์หน้านี้


  1. กำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมถึงประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผล
  2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในระดับกระทรวงและจังหวัดของคณะอนุกรรมการตามข้อ 13 (7) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548
  3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
  4. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลภาคราชการในระดับกระทรวงและจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเห็นชอบก่อนที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป
  5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้
  6. กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานใดของรัฐจัดส่งเอกสารข้อมูลชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | อำนาจหน้าที่