คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

ข่าวสารกิจกรรม

 

ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕
ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

สัมมนาเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในการตรวจสอบและประเมินผลของกลุ่มกระทรวง
การสัมมนาเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในการตรวจสอบและประเมินผลของกลุ่มกระทรวง ณ ห้องกมลทิพย์ ๒ ชั้น ๒ โรงแรม สยาม ซิตี้  กรุงเทพมหานคร

การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

การสัมมนาเพื่อการพัฒนารูปแบบและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
การสัมมนาเพื่อการพัฒนารูปแบบและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันเสาร์ที่ ๑๗ – วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 2/2554
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 2/2554 โดยมี ศ.ดร.โกวิทย์  โปษยานนท์ เป็นประธานการประชุม

การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 1/2554 โดยมี ศ.ดร.โกวิทย์  โปษยานนท์ เป็นประธานการประชุม

การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 4/2553 โดยมี ศ.ดร.โกวิทย์  โปษยานนท์ เป็นประธานการประชุม

การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 3/2553
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 3/2553 โดยมี ศ.ดร.โกวิทย์  โปษยานนท์ เป็นประธานการประชุม

การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ณ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ชั้น 13 อาคารวิทยกิตติ์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 2/2553 โดยมี ศ.ดร.โกวิทย์  โปษยานนท์ เป็นประธานการประชุม

ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 1/2553 โดยมี ศ.ดร.โกวิทย์  โปษยานนท์ เป็นประธานการประชุม

รายงาน การตรวจติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ชุมชนพอเพียง) ณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๗
รายงาน การตรวจติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ชุมชนพอเพียง) ณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๗ ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

รัฐมนตรีวีระชัย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) โดยมี นาย  วีระชัย วีระเมธีกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

การประชุมเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 และ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552 เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายทศพร ศิริสัมพันธ์) เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ....

หน้า : 1    

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม