ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง

1. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์
ประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ตันติกุล
กรรมการ
3. นายวินัย วิทวัสการเวช
กรรมการ
4. นายประกอบ ตันติยาพงศ์
กรรมการ
5. นางทมยันตี โปษยานนท์
กรรมการ
6. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
กรรมการและเลขานุการ
7. ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ที่มีอาวุโสสูงสุดในกลุ่มตรวจสอบภายในส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง | รายชื่อคณะกรรมการ