ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นายกู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์
ประธาน
2. นายสมพงษ์ ปองเกษม
กรรมการ
3. นายนายชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ
กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ทองเพียร
กรรมการ
5. นายอาทิตย์ นามะสนธิ
กรรมการ
6. นางขวัญกัลยา ปทุมมิน
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
กรรมการและเลขานุการ
7. นายรัตนะ สวามีชัย
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายอุดม ภัคมงคล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รายชื่อคณะกรรมการ