ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

อำนาจหน้าที่
พิมพ์หน้านี้

  1. กำกับดูแลระบบการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกำหนด
  2. สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
  3. สอบทานรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลสถานะทางการเงินของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด
  4. รายงาน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงให้รัฐมนตรี พร้อมทั้งส่งสำเนาให้ปลัดกระทรวงและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ทราบทุกหกเดือน เว้นแต่มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนให้รายงานทันที
  5. เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นหรือเรียกเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย

หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | อำนาจหน้าที่