ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 พ.ย. 55
5 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 ก.ย. 55
6 รายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2549 2 ก.ย. 54
7 รายงานผลการสอบทานรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 2 ก.ย. 54
8 รายงานการสอบทานรายงานผลการดำเนินงานทางด้านการเงินโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 ก.ย. 54
9 รายงานการสอบทานรายงานระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 2 ก.ย. 54
10 รายงานการสอบทานรายงานผลการตรวจราชการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 2 ก.ย. 54
11 รายงานสรุปผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 2 ก.ย. 54
12 รายการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 30 ส.ค. 54
13 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการระหว่างปี (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26 ส.ค. 54
14 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2551 25 ส.ค. 54
15 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
16 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
17 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ