ค.ต.ป. ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. นายชนะ รุ่งแสง
ประธานกรรมการ
2. นางนิศานาท สถิรกุล
กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
กรรมการ
4. นายสมชัย เพียรสถาพร
กรรมการ
5. นายวิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์
กรรมการ
6. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | รายชื่อคณะกรรมการ