ค.ต.ป. ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 18 ก.ย. 55
5 รายงานผลการสอบทานรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 15 ก.ย. 54
6 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแบบประเมิน 15 ก.ย. 54
7 รายงานการสอบทานรายงานผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน 15 ก.ย. 54
8 รายงานการสอบทานรายงานระบบการควบคุมภายใน 15 ก.ย. 54
9 รายงานผลการสอบทานรายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2549 15 ก.ย. 54
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 ก.ย. 54
11 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 30 ส.ค. 54
12 รายงานตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 25 ส.ค. 54
13 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ส่วนที่ 2) 8 เม.ย. 54
14 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ส่วนที่ 1) 8 เม.ย. 54
15 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
16 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ