ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน

1. นายปราโมทย์ เอี่ยมศิริ
ประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ วิเวกาภิรัต
กรรมการ
3. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
กรรมการ
4. นายพีระพล สาครินทร์
กรรมการ
5. นายพานิช พงศ์พิโรดม
กรรมการ
6. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
กรรมการและเลขานุการ
7. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. ผู้อำนวยการกองตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน | รายชื่อคณะกรรมการ