อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

 

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

1. ดร.อรัญ ธรรมโน
ประธานอนุกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
อนุกรรมการ
3. นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์
อนุกรรมการ
4. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อนุกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบราชการ 1 สำนักงาน ก.พ.ร.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นายสมพล ลิมปมาลัยพร
นักบัญชีชำนาญการ กรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ | รายชื่อคณะอนุกรรมการ