ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์

1. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ
กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์
กรรมการ
4. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง
กรรมการ
5. นางวรรณ์นิภา สุพรรณโอชากุล
กรรมการ
6. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางชไมพร ล้วนเส้ง (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ | รายชื่อคณะกรรมการ