ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงพาณิชย์ 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงพาณิชย์ 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงพาณิชย์ 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงพาณิชย์ 18 ก.ย. 55
5 รายงานผลการสอบทานรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ 15 ก.ย. 54
6 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง พาณิชย์ พัฒนาธุรกิจการค้า ประจำปีงบประมาณ 2549 15 ก.ย. 54
7 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง พาณิชย์ เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2549 15 ก.ย. 54
8 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง พาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2549 15 ก.ย. 54
9 รายงานการสอบทานรายงานผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ 15 ก.ย. 54
10 รายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ 15 ก.ย. 54
11 รายงานการสอบทานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ 15 ก.ย. 54
12 รายงานการสอบทานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549 15 ก.ย. 54
13 รายงานการสอบทานรายงานระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 15 ก.ย. 54
14 รายงานการสอบทานขอองคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 2 ก.ย. 54
15 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน)ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์ 30 ส.ค. 54
16 รายงานผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 25 ส.ค. 54
17 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
18 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
19 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. กระทรวงพาณิชย์ 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ