ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมหาดไทย

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมหาดไทย

1. นายจำนง เฉลิมฉัตร
ประธานกรรมการ
2. นายเจตน์ ธนวัฒน์
กรรมการ
3. นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล
กรรมการ
4. นายพินัย อนันตพงศ์
กรรมการ
5. นายพูนศักดิ์ ประณุทนรพาล
กรรมการ
6. นายสยาม ศิริมงคล
กรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย
ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมหาดไทย | รายชื่อคณะกรรมการ