ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงาน

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงแรงงาน 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงแรงงาน 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงแรงงาน 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงแรงงาน 18 ก.ย. 55
5 รายงานผลการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 16 ก.ย. 54
6 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 16 ก.ย. 54
7 รายงานการสอบทานรายงานระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 16 ก.ย. 54
8 รายงานการสอบทานรายงานผลการดำเนินด้านการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน 15 ก.ย. 54
9 รายงานสรุปผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 8 ก.ย. 54
10 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงแรงงาน 30 ส.ค. 54
11 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงแรงงาน 25 ส.ค. 54
12 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
13 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
14 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. กระทรวงแรงงาน 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงแรงงาน | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ