ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม

1. นายสุรอรรถ ทองนิรมล
ประธานกรรมการ
2. นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ
กรรมการ
3. นายอารักษ์ สังหิตกุล
กรรมการ
4. นางศศิพัฒน์ เศวตวัฒนา
กรรมการ
5. นางพูนสุข โชติกวณิชย์
กรรมการ
6. นางจันทิมา จริยเมโธ
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กรรมการและเลขานุการ
7. นางอรอนงค์ ไกยูรวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางวรรณวิภา จาปะสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม | รายชื่อคณะกรรมการ