ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของประจำกระทรวงวัฒนธรรม 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงวัฒนธรรม 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของประจำกระทรวงวัฒนธรรม 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงวัฒนธรรม 18 ก.ย. 55
5 รายงานการสอบทานรายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 16 ก.ย. 54
6 รายงานการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงวัฒนธรรม 16 ก.ย. 54
7 รายงานการสอบทานรายงานผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 โดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงวัฒนธรรม 16 ก.ย. 54
8 รายงานการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 8 ก.ย. 54
9 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงวัฒนธรรม 30 ส.ค. 54
10 รายงานผลการสอบทานการตรวจสอบและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงวัฒนธรรม 25 ส.ค. 54
11 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
12 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
13 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. กระทรวงวัฒนธรรม 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ