ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
ประธานกรรมการ
2. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการ
3. นายเขมทัต สุคนธสิงห์
กรรมการ
4. นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์
กรรมการ
5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
กรรมการ
6. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายชื่อคณะกรรมการ