ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

1. นางบุปผา ชวะพงษ์
ประธานกรรมการ
2. นายบุญลือ ทองอยู่
กรรมการ
3. พลอากาศเอก ยุทธนา สุกุมลจันทร์
กรรมการ
4. นางรุ่งเรือง สุขาภิรมย์
กรรมการ
5. นายศิลปชัย หอมทรัพย์
กรรมการ
6. นางนันทา อนะมาน
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง
กรรมการและเลขานุการ
7. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายสมศักดิ์ เลิศปรีชาสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ | รายชื่อคณะกรรมการ