ค.ต.ป. ประจำกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงสาธารณสุข

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงสาธารณสุข

1. ว่าที่ร้อยตรีเจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล
ประธานกรรมการ
2. นายมงคล แสงหิรัญ
กรรมการ
3. นายกมล วีระประดิษฐ์
กรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ กลับดี
กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
กรรมการและเลขานุการ
6. นายนายวิศิษฏ์ ตั้งนภากร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงสาธารณสุข | รายชื่อคณะกรรมการ