คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ

 

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล
ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์กมเลศน์ สันติเวชชกุล
อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ครรชิต มาลัยวงศ์
อนุกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล
อนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ปกรณ์ ปรียากร
อนุกรรมการ
6. ศาสตราจารย์ปกรณ์ อดุลพันธุ์
อนุกรรมการ
7. นายสันติ สาทิพย์พงษ์
อนุกรรมการ
8. ผู้แทนกระทรวงการคลัง
อนุกรรมการ
9. ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการ
10. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
อนุกรรมการ
11. ผู้แทนสำนักงบประมาณ
อนุกรรมการ
12. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.
อนุกรรมการ
13. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.
อนุกรรมการ
14. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการ
15. ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
อนุกรรมการ
16. นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
17. เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการและผู้ช่วย เลขานุการ

 


หน้าหลัก | คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ | รายชื่อคณะอนุกรรมการ