คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ

 

 

ยินดีต้อนรับ
 

ข่าวสารกิจกรรม

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การศึกษาดูงานระบบการจัดการฐานข้อมูลกลางของรัฐวิสาหกิจ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผล
ของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

การประชุม อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจฯ (ครั้งที่ 1/2553)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม 315 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 1/2553 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นประธานการประชุม


ห้องแสดงภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ


หน้าหลัก | คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ