คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ด้วย อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลางที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการวางแนวทางการจัดการฐานข้อมูลกลางของเครื่องมือประเมินผลฯ ของหน่วยงานกลางที่อยู่ ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล ประธาน อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจเกี่ยวฯ จึงนำคณะเข้าศึกษา ดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูลกลางของรัฐวิสาหกิจ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมี ร.ศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ กรรมการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมศึกษาดูงาน ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาววรชยา ลัทธยาพร) ได้ให้เกียรติบรรยายประกอบในเรื่องดังกล่าว

 


หน้าหลัก | คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ | ข่าวสารกิจกรรม | ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ