คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

 

 

ยินดีต้อนรับ
 

ข่าวสารกิจกรรม

สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตลาดสำหรับภาครัฐ
ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย โดยมี รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 18 ส.ค. 52 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ รวม 2 ฉบับ
พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอม


ห้องแสดงภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม
รายงานการสอบทาน โดย คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม ปี 2550

หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม