คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

ข่าวสารกิจกรรม

 

สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตลาดสำหรับภาครัฐ
ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย โดยมี รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 18 ส.ค. 52 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ รวม 2 ฉบับ
พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอม

หน้า : 1    

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม | ข่าวสารกิจกรรม