คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ยินดีต้อนรับ
 

ข่าวสารกิจกรรม

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธาน ค.ต.ป.
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560


ห้องแสดงภาพ

การประชุมระดมความคิดเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล วันที่ 9 กันยายน 2552

ปฏิทินกิจกรรม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ