คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ข้อ 5 กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยมี รัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงได้นำเรื่องกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้แต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ซึ่งได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ สำนักเลขาธิการนายกจึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติแต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)