คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 2/2556

การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมีประเด็นพิจารณาที่สำคัญในเรื่อง การสอบทานกรณีพิเศษตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้ง ได้มีวาระแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ค.ต.ป. และรายงานผลการศึกษาปัญหาการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ 4 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 14 จั้งหวัด)

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 2/2556