คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

สัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล) เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายทิศทางการพัฒนางานด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และในส่วนของการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการฯได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป. และประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4 กล่าวชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งบรรยายเรื่องแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล กรณีปกติ 5 ด้าน (การตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติราชการตามคำรับรอง และรายงานการเงิน) และนายณรงค์ บุญโญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ บรรยายเรื่องแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2557 (การบูรณาการร่วมกันตามประเด็นสำคัญยุทธศาสตร์ประเทศ ) และเรื่องการตรวจสอบและประเมินผล กรณีพิเศษ การบูรณาการร่วมกันระหว่าง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
         รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล) ได้กล่าวถึงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ว่า โดยส่วนใหญ่ยังคงใช้แนวทาง
การดำเนินงานเหมือนกันแนวทางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางประเด็น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลมีความชัดเจนและทำให้ผลการสอบทานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การสอบทานกรณีปกติ ได้มีการจำแนกออกเป็น 2 มิติ เป็นมิติด้านการบริหารจัดการและมิติด้านการเงิน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยมิติด้านการบริหารจัดการจะมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการ สำหรับมิติด้านการเงินนั้น จะมุ่งเน้นการตรวจสอบและประเมินผลด้านประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณความสามารถในการลดต้นทุน ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ และความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จุดมุ่งเน้นดังที่ได้กล่าวมาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการหลายปี คงไม่สามารถที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกอย่างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ เนื่องจากการดำเนินการบางเรื่องส่วนราชการยังไม่มีความพร้อมในด้านฐานข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งเรื่องดังกล่าวทางฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ได้เตรียมแผนงาน
ที่จะดำเนินการเป็นรายปีต่อไป
        สำหรับการสอบทานกรณีพิเศษได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และการบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ค.ต.ป.ประจำกระทรวง และ 
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ซึ่งเรื่องดังกล่าว อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง จะเข้ามามีบทบาทและร่วมดำเนินงานกับส่วนราชการต่างๆ ภายในกลุ่มกระทรวงที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการพิจารณาคัดเลือกโครงการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการสอบทานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจในการดำเนินการอย่างจริงจัง

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | สัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557