คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2557

ศาสตราจารย์โกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2557 โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะอนุกรรมการ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล 
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้ง พิจารณาร่างคู่มือการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ด้านตรวจสอบภายในและรายงานการเงิน สำหรับ ค.ต.ป. คณะต่างๆ ที่ได้ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับปัจจุบันและสอดคล้องกับแบบรายงานที่หน่วยงานกลางต้องดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การประเมินผลในด้านดังกล่าว ตลอดจน พิจารณาร่างแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการ 1 สำนักงาน ก.พ.ร. ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2557