คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 2/2557

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ได้มีการประชุมหารือประเด็นต่างๆ ทั้งในเรื่องของความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ร่างรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และร่างรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ โดยมีศาสตราจารย์โกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานอนุกรรมการ ฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ก.พ.ร.ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. 

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | ประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 2/2557