คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

การประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกรณีพิเศษ (หน่วยงานนำร่อง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

         นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้เป็นประธานการประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกรณีพิเศษ (หน่วยงานนำร่อง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) และ ประธาน ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง ประธานอ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด และผู้แทนหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการว่า ต้องการปรับบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ให้ทำงานเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้กลไกของ ค.ต.ป.เป็นเครื่องมือการทำงานที่สำคัญของรัฐบาลในการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ว่ามีผลการดำเนินงานตามที่รัฐบาลต้องการหรือไม่ โดยปรับบทบาทการดำเนินงานของ ค.ต.ป.ไปสู่การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ซึ่งการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ค.ต.ป.จะดำเนินการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป และเพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจน ค.ต.ป.จึงได้คัดเลือกโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นตัวแบบนำร่องในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ ค.ต.ป. ในเรื่องดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และข้อสั่งการเชิงนโยบายให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป ว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสม คุ้มค่า และสามารถแก้ไขเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ชุมชนเกษตรกรได้มากน้อยแค่ไหน เพียงใด และหากจะดำเนินการในปีต่อไป ควรจะดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร ซึ่งการปรับบทบาทการทำงานของ ค.ต.ป.ในครั้งนี้ จะเป็นการสนับสนุนและบูรณาการในการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้น เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ซึ่งทำหน้าที่ในการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอีกทางหนึ่งด้วย 

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | การประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกรณีพิเศษ (หน่วยงานนำร่อง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558