คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเสนอ เกี่ยวกับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ดังนี้ 
       1.รับทราบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตามผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของค.ต.ป. 
       2.เห็นชอบกับข้อเสนอแนะตามรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของ ค.ต.ป. และเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากมีรายงานข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ประสานหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อบูรณาการข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันด้วย

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559