คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเสนอ เกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. เห็นชอบกับข้อเสนอแนะตามบันทึกความเห็นของ ค.ต.ป. และเห็นควรให้หน่วยงานที่พบปัญหาและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะ รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559