คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 1.รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2.เห็นชอบกับข้อเสนอแนะตามบันทึกความเห็นของ ค.ต.ป. และเห็นควรให้หน่วยงานที่พบปัญหาและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อเสนอแนะ รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ต่อไป และให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงยุติธรรมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559