คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธาน ค.ต.ป.

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เห็นชอบให้แต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ตามที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธาน ค.ต.ป.