คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) และมอบหมายส่วนราชการที่มีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการพร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ต่อไปตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560