คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้มีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) และเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ(ข้อเสนอแนะตามบันทึกความเห็นของ ค.ต.ป. และเห็นควรแจ้งให้รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ที่มีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ต่อไป) และให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560