คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลาง

 

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง การดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการสอบทานและประเมินผลด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งกรณีกระทรวงและจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานและอนุกรรมการ ฝ่ายเลขานุการของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลาง