อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

 

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

1. นายวิชิต ญาณอมร
อนุกรรมการ
2. นายสารสิน วีระผล
ประธานอนุกรรมการ
3. นายวีระนนท์ ฟูตระกูล
อนุกรรมการ
4. นายบดินทร์ พุ่มนิคม
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรส่วนท้องถิ่น
อนกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวผจงจิตต์ รัตโนทยานนท์
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาวน้ำเพชร วงษ์ประทีป
นักบัญชีชำนาญการ กรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ | รายชื่อคณะอนุกรรมการ