อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

 

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

1. ศาสตราจารย์โกวิทย์ โปษยานนท์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
อนุกรรมการ
3. นางสาวสุธีพร ดวงโต
อนุกรรมการ
4. นางดวงตา ตันโช
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการสำนักประเมินผล
อนกรรมการและเลขานุการ
5. นางประภาศรี บุญวิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางวัลภา ภู่สำลี
นักบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง | รายชื่อคณะอนุกรรมการ