อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2

 

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2

1. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์
ประธานอนุกรรมการ
2. พลเอกวิชา เตชะวณิชย์
อนุกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา สังข์มงคล
อนุกรรมการ
4. นางประภาศรี บุญวิเศษ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวลดาวัลย์ คำภา
รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางอารีย์ ทีฆะพันธุ์
ผอ.ส่วนตรวจสอบและพัฒนาขีดสมรรถนะศักยภาพของหน่วยงาน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2 | รายชื่อคณะอนุกรรมการ