อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2

 

 

อำนาจหน้าที่
พิมพ์หน้านี้

  1. กำหนดนโยบายด้านตรวจสอบและประเมินผลของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้สอดคล้อง กับนโยบายและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในภาคราชการที่คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการกำหนด รวมทั้งกำหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผลของ กลุ่มจังหวัดและจังหวัดตามที่เห็นสมควร
  2. สอบทาน ส่งเสริม และเสนอแนะมาตรการ เพื่อให้แต่ละกลุ่มจังหวัดและจังหวัดดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
  3. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการกำหนด
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมายหน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2 | อำนาจหน้าที่