อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของอ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๒ 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 2 รอบที่ 2 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 2 รอบที่ 1 23 เม.ย. 57
4 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของอ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๒ 22 เม.ย. 57
5 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 2 18 ก.ย. 55
6 ภาคผนวก รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 14 ก.ย. 54
7 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 14 ก.ย. 54
8 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 30 ส.ค. 54
9 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 30 ส.ค. 54
10 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 26 ส.ค. 54
11 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
12 รายการผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) พ.ศ. 2552 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 4 ก.พ. 53
13 รายงานผลการตรวจสอบฯ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2 | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ