คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

สรุปผลการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง (อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจราชการ เพื่อตรวจติดตามและสอบทานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รับทราบปัญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้จังหวัดดำเนินการ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีการดำเนินงาน ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑.    การประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดอ่างทอง โดย อ.ค.ต.ป. มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟัง พบปะ รับทราบปัญหาอุปสรรค และลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรค แต่การรับทราบปัญหาอุปสรรคจังหวัดต้องให้ข้อเสนอแนะด้วยเพื่อจะได้รับทราบและช่วยเหลือ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งการจัดวางระบบควบคุมภายในที่ดีเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรง โดยมีหลักการง่ายๆ คือ
 • ใครทำหน้าที่อะไรจะต้องกำหนดว่าภาระหน้าที่คืออะไร
 • การให้ภาระหน้าที่ของตนสำเร็จลุล่วงจะต้องทำอย่างไรถึงจะสำเร็จ
 • มีอะไรบ้างที่ทำให้ภาระหน้าที่ไม่สำเร็จ (ความเสี่ยง)
 • ติดตามประเมินผลงาน และปัญหาอุปสรรค
 • ซึ่งการควบคุมภายในจะเป็นหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานจังหวัด
 • สำหรับการสอบทานกรณีปกติของ อ.ค.ต.ป. จะประกอบด้วย
 • การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 • การตรวจสอบภายใน
 • การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • รายงานการเงิน
สำหรับกรณีพิเศษ จะมี ๔ โครงการ คือ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
 • โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
 • โครงการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมขนาดย่อม
ในการสอบทานหน่วยงานในระดับจังหวัดได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
 • การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คลังจังหวัดได้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ และได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงคือ ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือ โดยการจัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
 • การตรวจสอบด้านการเงิน ข้อค้นพบคือ จังหวัดอ่างทองยังมีปัญหาในเรื่องบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร และปัญหาในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐจาการบันทึกด้วยมือเป็นระบบอิเลคโทรนิค ระบบ GFMIS มีการปรับปรุงระบบตลอด
 • การตรวจสอบภายใน ข้อค้นพบคือ เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเข้าใจและจังหวัดยังไม่ให้ความสำคัญ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าการตรวจสอบภายในเป็นอย่างไร ซึ่งปัญหาการตรวจสอบภายในจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบภายในในส่วนราชการ และตรวจสอบภายในจังหวัด แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจข้อเสนอแนะขอให้หน่วยงานจัดอบรมเรื่องตรวจสอบภายในในทุกระดับ
 • การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดหลายตัวมีค่า N/A เนื่องจากรายละเอียดการปฏิบัติราชการในพื้นที่และส่วนกลางต่างกัน สำนักงาน ก.พ.ร. ควรมีการเตรียมการให้เร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับตัวชี้วัดเรื่องระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมีค่าคะแนนร้อยละ ๒๐ มีรายละเอียดตัวชี้วัดจำนวนมากอาจทำไม่ทัน อีกทั้งมีข้อจำกัดในเรื่องบุคลากร งบประมาณ
๒.    การตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ได้แก่
    ๒.๑    โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
    ๒.๒    โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน โดยมีเป้าหมายคือผู้ว่างงานสนใจฝึกอาชีพและผู้ที่อยู่ในข่ายถูกเลิกจ้างหรือนักศึกษา มีหลายหน่วยฝึกอบรม เช่น วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ ฯลฯ มีกระบวนการ คือ สมัครทาง Website และประกาศผลทาง Electronic บางคนก็รับทราบบางคนก็ไม่ทราบ และเมื่อฝึกอบรมจะมีกระบวนการรับรองแจ้งไปที่ภูมิลำเนา เพื่อจะได้เงินอุดหนุน แต่มีปัญหาอุปสรรค ผู้สมัครไม่ครบตามหลักเกณฑ์คือต้อง ๑๐ คนขึ้นไป และต้องสมัคร ๕ สาขา เมื่อไม่ครบก็ไม่สามารถเปิดฝึกอบรมได้
    ๒.๓    โครงการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่สนใจมาเที่ยว จ. อ่างทอง และประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นความสำคัญของจังหวัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีการประสานงานระหว่างกระทรวงกับสถาบันการศึกษาและจังหวัด เพื่อบูรณาการเรื่องการท่องเที่ยวโดยอาจเน้นเรื่องอาหาร หรือร้านอาหารที่เป็นที่สนใจของจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะ จ. อ่างทอง
    ๒.๔     โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมขนาดย่อม

๓.     การลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
    ๓.๑      โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจักสานเส้นใยธรรมชาติ ณ ศูนย์แสดงเครื่องจักสาน ต.บ้านเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง ดำเนินโครงการจัดทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น กระเป๋า ตะกร้า หมวก ฯลฯ เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างงาน และรายได้ให้กับหมู่บ้านและชุมชน
    ๓.๒    โครงการจัดทำตะกร้อหวาย ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสาน ณ บ้านตลาดใหม่ หมู่ ๒ ต. ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ ซึ่งได้จัดทำโครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน รุ่นที่ ๒/๒๕๕ หลักสูตร “จักสานของชำร่วยหวาย” โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ว่างงาน หรือผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริมสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตภัณฑ์จักสานของชำร่วยหวาย
    ๓.๓    ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มไผ่สิงห์ทอง ณ หมู่ ๖ ต. นรสิงห์ อ.ป่าโมก ของนายไพโรจน์ พวงศิริ เป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรขุน ซึ่งเป็นฟาร์มที่ได้การรับรองเป็นฟาร์มอนามัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งเป็นฟาร์มที่เน้นในคุณภาพด้านการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีระบบการจัดการฟาร์มที่ดี และเป็นฟาร์มที่สร้างงานและรายได้ให้กับคนในหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

๔.    ข้อค้นพบ
๔.๑  การดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน นอกจากเน้นในเรื่องหลักสูตรที่คนในหมู่บ้าน/ชุมชนสนใจแล้ว หรือการนำทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องเน้นในเรื่องตลาดที่จะมารองรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย
        ๔.๒  การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง  ซึ่งไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  มีแรงจูงใจให้มีการพักค้างคืนน้อย  ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวไม่สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในวงจรเศรษฐกิจด้านอื่นๆ ของจังหวัดอ่างทองได้มากนัก   อีกทั้งควรมีการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารควบคู่กันไปด้วยเพื่อจะได้เป็นการส่งเสริมให้รายได้ของจังหวัดดีขึ้น
    ๕.    ข้อเสนอแนะ
        จังหวัดควรคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ  ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น  เป็นหมู่บ้านต้นแบบให้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นภายในจังหวัด  ได้มีการศึกษาเรียนรู้  และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แพร่หลายอย่างกว้างขวางต่อไป รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องเข้าไปช่วยดำเนินการ  หรือเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องการบริหารจัดการด้วย

downloadเอกสารเพิ่มเติม (292.95 kb)

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 | ข่าวสารกิจกรรม | สรุปผลการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒