อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 3

 

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 3

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล
ประธานอนุกรรมการ
2. ผศ.ดร.พูลศรี กนกวิจิตร
อนุกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์
อนุกรรมการ
4. นายนิตยา วงศ์เดอรี
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมพล ชนะวรรโณ
ผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาวมะลิ ยู้บุญยงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 3 | รายชื่อคณะอนุกรรมการ