อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 3

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 3

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของอ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๓ 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 3 รอบที่ 2 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 3 รอบที่ 1 23 เม.ย. 57
4 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของอ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๓ 22 เม.ย. 57
5 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 4 18 ก.ย. 55
6 ภาคผนวก รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 14 ก.ย. 54
7 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 14 ก.ย. 54
8 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 30 ส.ค. 54
9 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 30 ส.ค. 54
10 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 26 ส.ค. 54
11 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
12 รายการผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) พ.ศ. 2552 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 4 ก.พ. 53
13 รายงานผลการตรวจสอบฯ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 3 | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ