Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?.?. ?????????????????? 3

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ในภาพรวมของรายงานจะนำเสนอครอบคลุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 แต่ในรายละเอียดของรายงานยังขาดความสมบูรณ์ด้านต่างๆ เช่น บางโครงการมีข้อมูลครบถ้วน แต่บางโครงการรายงานผลและข้อมูลแบบรวบรัด 1. ควรแสดงข้อมูลเชิงปริมาณให้เห็นว่าเมื่อลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่งผลให้โครงการสำเร็จร้อยละเท่าไรจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากผลการตรวจราชการและผลสำเร็จของนโยบายรัฐบาลที่แท้จริงด้วย

2. สมควรทบทวนคู่มือการสอบทาน โดยตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อมาปรับปรุงงานดังกล่าวโดยเฉพาะ

3. หากเพิ่มจำนวนโครงการ การตรวจบูรณาการจะเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น เป็นผลทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการตรวจราชการได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการตรวจสอบทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ยังพบปัญหาในส่วนของ การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ เงินยืมทดรอง และการจัดซื้อจัดจ้างที่ขาดการควบคุม หรือการดำเนินงานที่ถูกต้อง

2. ด้านตรวจสอบการดำเนินงานและผลงานพบว่า การจัดทำแผนงานโครงการขาดการจัดทำที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ตั้งแต่วัตถุประสงค์กระบวนการดำเนินงาน การระบุผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) รวมทั้งผลกระทบ (Impact) รวมถึงโครงการต่าง ๆ มีการดำเนินงานที่ล่าช้า ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบติดตามแลประเมินผล
1. จังหวัดควรกำกับดูแลการใช้งาน ระบบ GFMIS ให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมถึงการปฏิบัติทางการเงิน ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

2. ควรมีการเข้มงวดต่อการจัดทำแผนงานโครงการให้ชัดเจน ควรติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโดยมิให้ล่าช้า

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการตรวจสอบทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ยังพบปัญหาในส่วนของ การกำกับดูเเลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS การระบุความเสี่ยง การจัดทำแผนในการปรับปรุงการควบคุมภายใน และการวางแผนการใช้จ่ายเงิน

2. การขาดแคลนบุคลากรทางการเงินและพัสดุเพื่อทำหน้าที่รับจ่ายเงินและบัญชีและการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์

3. ระบบสารสนเทศและ Hardware ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ
1. จังหวัดควรติดตามและทบทวนระบบงานของ GFMIS การจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการ ควรจัดทำให้ชัดเจนและถูกต้อง

2. จังหวัดควรเพิ่มบุคลากรทางการเงินและเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงการปฏิบัติผิดทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. จังหวัดควรจัดทำแผนการปรับปรุงสารสนเทศ
และการสื่อสารทั้ง Hardware Software และ People ware ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1.หลายจังหวัดยังไม่ให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

2. จังหวัดยังมีปัญหาเรื่องการปรับเปลี่ยนตัวผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบใหม่
1. จังหวัดควรให้ความสำคัญในการประเมินตนเองโดยแต่ละตัวชี้วัดควรวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะให้ครบถ้วน

2. ผู้บริหารของจังหวัดควรให้ความสนใจ
ในการติดตามการดำเนินงานของคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ และร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

3. ควรนำผลที่ได้มาใช้ประกอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไปด้วย

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS มีเพียงบางจังหวัดที่จัดส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจาก ระบบ GFMIS

2. ความถูกต้องของนโยบายบัญชีที่สำคัญนโยบายบัญชีของงบการเงินจังหวัด ยังไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นการรวม (Combine) รายงานของหน่วยงานในจังหวัด แทนที่จะเป็นการจัดทำงบการเงินรวมโดยวีธี Consolidate คือมีการตัดรายการระหว่างกันของหน่วยงานออก ตามมาตรฐานการบัญชี
1. จังหวัดควรให้ความสนใจในการจัดทำและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS และจัดทำรายงานการเงินให้ถูกต้องและตรงตามเวลา

2. นโยบายบัญชีของรายงานการเงินจังหวัด ควรแก้ไขให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี การจัดทำงบการเงินรวม

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการฟื้นฟูสาธารณะ

การดำเนินโครงการมีความล่าช้าทั้งด้านการให้ความช่วยเหลือ และการฟื้นฟู เนื่องจากการบริหารจัดการและปัญหากำลังคนที่ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


1. ผู้ว่าราชการจังหวัดควรกำกับ เร่งรัดและประสานงานติดตามสถานการณ์ในจังหวัดอย่างใกล้ชิด
2. จังหวัดควรมีระบบในการอพยพประชาชนและจัดตั้งและบริหารศูนย์อพยพที่เหมาะสม

3. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรศึกษาคู่มือการวางระบบบริหารจัดการในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติ และทดลองปฏิบัติเพื่อเตรียมการเมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้น

4. ควรนำระบบข้อมูลส่วนบุคคลและ
ทะเบียนราษฎร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ และควรปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประสบภัยทุกกลุ่ม

5. จังหวัดและภาครัฐควรเป็นศูนย์กลางในการรับความช่วยเหลือจากคณะ/องค์กรต่าง ๆ และเป็นผู้นำไปส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ และควรติดตามการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการตามนโยบายพลังงานและพลังงานทดแทน

1. การกำจัดขยะแบบครบวงจรของบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด ต้องใช้ต้นทุนในการดำเนินงานสูงแต่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากและส่งผลให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ในขณะที่โครงการ คัดแยกขยะของโรงเรียนวัดโคกกรุง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงในการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะนำมาดัดแปลงเป็นสิ่งของเครื่องใช้ (Recycle)

2. โครงการพลังงานทดแทนและการกำจัดขยะแบบครบวงจรของศูนย์ความเป็นเลิศทาง
ชีวมวล เป็นศูนย์ต้นแบบทางวิชาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาและชุมชน และ รับดำเนินให้กับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งภาคเอกชน

3. โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน มีการดำเนินก่อสร้างระบบผลิตพลังงานจากขยะมีความล่าช้า และบางแห่งหยุดการก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากมีการคัดค้านของชุมชนใกล้เคียงหรือมีการต่อต้านจากประชาชน

4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนคลองลำขนุน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว เป็นโครงการเกิดจากความต้องการของประชาชนที่จะรักษาทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และได้ใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำในการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล


1. ควรนำการกำจัดขยะแบบครบวงจรมาใช้กับกรุงเทพมหานครและชุมชนเมืองขนาดใหญ่
อื่น ๆ ต่อไป ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองและปัญหาที่ฝังกลบได้

2. ควรส่งเสริมให้ครัวเรือน ชุมชนทำแก๊สชีวภาพให้มากขึ้น โดยเริ่มจากการปลูกฝังให้เยาวชนในโรงเรียนให้รู้จักคัดแยกขยะ และแปรรูปขยะรีไซเคิล โดยรัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ให้มากขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ทุกมหาวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและดำเนินงานร่วมกับชุมชนในการบริหารจัดการพลังงานชุมชนเพื่อลดปัญหาการคัดค้านของชุมชนใกล้เคียงหรือการต่อต้านจากประชาชน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการตามนโยบายการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

1. ด้านการทำแผนงาน/โครงการ พบว่า ข้อเสนอโครงการยังขาดความชัดเจนในเรื่องความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมที่จะดำเนินการจึงไม่สามารถที่จะประเมินถึงความสำเร็จของโครงการ ข้อมูลความพร้อมของโครงการไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ และไม่แสดงรายละเอียดถึงวิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ นอกจากนี้ การจัดทำโครงการด้านการท่องเที่ยวยังขาดการบูรณาการอย่างแท้จริง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน

2. ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่จะล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดและยังมีบางโครงการไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้

3. กิจกรรมการดำเนินงานส่วนใหญ่ ได้แก่ การจัดฝึกอบรมสัมมนา ซึ่งผลสำเร็จของงานจะกำหนดตัวชี้วัดแต่เพียงจำนวนคนที่เข้ารับการอบรมเท่านั้น มิได้ติดตามประเมินผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ถึงการนำผลจากการจัดฝึกอบรมไปดำเนินการต่อไป


1. ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ ควรพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และกิจกรรมที่จะดำเนินการ ในส่วนของการจัดทำข้อเสนอโครงการควรแสดงข้อมูลสถานะความพร้อมของโครงการและวิธีการบริหารจัดการหลังโครงการเสร็จ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงควรมีการประสานงานกำหนดนโยบาย ทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้ชัดเจนเพื่อเชื่อมโยงส่งต่อโครงการกันอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อมิให้การดำเนินงานตามโครงการเกิดความล่าช้า ควรดำเนินการคือ ก่อนที่จะเสนอโครงการเพื่อจะรับงบประมาณควรสำรวจความพร้อมของพื้นที่ก่อนว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้างและดำเนินการขออนุญาตให้เรียบร้อยเพื่อพร้อมดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตรวจสอบรูปแบบรายการและรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการว่าเพียงพอเหมาะสมจะดำเนินการได้จริงหรือไม่ และควรพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงาน

3. โครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา ควรมีการติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมในโครงการ และนำมาขยายผลวางแผนร่วมกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ