Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 5

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?.?. ?????????????????? 4

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การเสนอโครงการเข้าร่วมตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในแต่ละประเด็นนโยบาย ของผู้ตรวจราชการกระทรวงภายใต้ 5 ประเด็นนโยบายสำคัญ ยังไม่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะกระบวนงานย่อย ภายใต้หลักการห่วงโซ่แห่งคุณค่าของประเด็นนโยบายสำคัญ 5 กระบวนงานหลัก
และการบูรณาการโครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่าของประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังคงไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการตรวจราชการอย่างจริงจังในหลายด้าน เช่น การจัดทำตารางสำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนงานโครงการที่ตรวจติดตาม โดยอาจจัดทำขึ้นเพื่อทดลองใช้กับโครงการเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนเป็นการนำร่องและพัฒนาเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (Information technology Audit : POC) ทั้ง 8 จังหวัด ยกเว้นจังหวัดมุกดาหาร พบว่า ระบบฐานข้อมูลจังหวัดมีข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน

2. หน่วยรับตรวจบางหน่วยงานทุกจังหวัด ยังประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน เช่น จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันไม่เป็นปัจจุบัน ขาดระบบการตรวจสอบและสอบทานยอดเงินคงเหลือประจำวัน หรือ จัดทำทะเบียนคุมทางการเงินไม่ครบถ้วนและหน่วยงานได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานธุรการเป็นผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเนื่องจากไม่มีบุคลากรทางการเงินและบัญชี จึงขาดความเข้าใจในเรื่องการจัดทำทะเบียนคุม เป็นต้น
1. สำนักงานจังหวัด โดยศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ควรดำเนินการดังนี้
1.1) เสนอรายการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจังหวัดได้รับทราบ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
1.2) แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางจังหวัด
1.3) จัดทำแผนการจัดเก็บข้อมูลและติดตาม
การนำเข้าข้อมูลประจำปีที่ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหน่วยงาน และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

2. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และคลังจังหวัด ควรกำชับให้เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี ดังนี้
2.1 ) เจ้าหน้าที่การเงินต้องรายงานเงินคงเหลือประจำวันใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสดในระบบ GFMIS
2.2) ให้จัดทำทะเบียนคุมทางการเงินเพื่อบันทึกรายการเอกสารข้อมูลทางการเงินและเป็นเครื่องมือในการติดตาม ป้องกันและควบคุมในการปฏิบัติงานการเงิน

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ส่วนใหญ่จังหวัดมีอัตรากำลังไม่เพียงพอ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และทักษะในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงานยังไม่ตรงกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งยังไม่เข้าใจและขาดการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพตามกระบวนการควบคุม กำกับ ดูแลของฝ่ายบริหาร เป็นไปตามกระบวนควบคุมภายใน และประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ควรจัดให้มีการวางระบบ
การควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง

2. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชี
กลางควรจัดให้มีการเพิ่มพูนความรู้ด้านการวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

3. จังหวัดต้องกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกภารกิจทั่วทั้งองค์กรเพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็น เกิดความคุ้มค่าและเพียงพอ

4. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนศึกษาระเบียบฯ ให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของระบบการควบคุมภายใน

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดบางตัวมีความคลาดเคลื่อนและขาดการให้รายละเอียดข้อมูลดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 1. จังหวัดควรให้ความสำคัญกับการจัดระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้

2. กระทรวงมหาดไทยควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ถูกต้องครบถ้วน

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
จังหวัดส่วนใหญ่จากจำนวน 14 จังหวัด ได้จัดทำเอกสารรายงานการเงินครบถ้วน โดยนำเสนอรายงานการเงินที่จัดทำรายงานด้วยระบบ GFMIS แล้ว 1. ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดและหน่วยเบิกจ่ายควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องการวิเคราะห์รายงานการเงินของจังหวัด

2. กรมบัญชีกลางควรจัดทำคู่มือการอ่านและวิเคราะห์รายงานการเงินของจังหวัดให้ผู้บริหารระดับสูง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด , รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด นำไปใช้ในการพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจ

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP)

1. การกำหนดเป้าหมายเกษตรกร/ชนิดพืช ที่จะเข้าสู่การผลิตสินค้าเกษตร ด้านพืชตามระบบ GAP ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร และมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ

2. การคัดเลือกเกษตรกรเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ยังไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร และราคาขายผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ไม่จูงใจ นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ไม่เพียงพอที่จะเข้ารับรอง GAP

3. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายเกษตรกร/ชนิดพืช ที่จะเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP หรือถ้ามีส่วนร่วมก็ยังคงมีน้อยราย และพบปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ


1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำข้อตกลงด้านการส่งเสริมและตรวจประเมินให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกันและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และมีการบูรณาการงบประมาณร่วมกัน

2. การคัดเลือกเกษตรกรควรคัดเลือกเกษตรกรที่มีผลผลิตเชิงพาณิชย์สูงและต้องการใช้ประโยชน์จากการรับรองมาตรฐาน GAP จริง ควรกำหนดโซนหรือพื้นที่ในการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการบริหารจัดการ และควรให้ความสำคัญเรื่องต้นทุนการผลิต คุณภาพการผลิต การตลาด และความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย

3. ควรจัดลำดับความสำคัญของชนิดพืชและเกษตรกร และควรแจ้งช่วงเวลาเข้าตรวจสอบเพื่อตรวจรับรองให้ทันกับฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกร

4. ควรให้หน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญ มาร่วมหรือช่วยแบ่งเบาในการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ด้วย

5. ควรวางกรอบแนวทางให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายเกษตรกร/ชนิดพืช เพื่อให้ได้เกษตรกรที่มีความต้องการที่จะเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP อย่างแท้จริง และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรให้ความสำคัญและสนใจให้ผลผลิตผ่านการรับรอง GAP ให้มากขึ้น
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด

ในบางจังหวัดยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ครอบคลุมในประเด็นสำคัญ


ทุกจังหวัดควรจัดทำข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษา วิเคราะห์ และใช้ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ